REGULAMIN POBYTU

I Zgłoszenie rezerwacji

1. Zgłoszenie rezerwacji dokonuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. W momencie zgłaszania rezerwacji, Wynajmujący zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane wymagane w formularzu. Za podanie nieprawidłowych danych odpowiada Wynajmuący.
3. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji, Właściciel przesyła w ciągu 7 dni roboczych potwierdzenie rezerwacji.
4. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu 30% wpłaty zadatku na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni. Przyjmuje się, że terminem wpłaty jest data wpływu na rachunek bankowy Właściciela. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu.
5. Złożenie zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje warunki wynajmu.
6. Rezerwacja jest jedynie dokumentem o zawarcie umowy najmu z właścicielem domu.

II Rezerwacja

1. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego właściciela przedpłatą.
2. Właściciel prześle Potwierdzenie Rezerwacji w ciągu 7 dni od wpływu zadatku na konto.
3. Przekroczenie terminu 7 dni wpłaty zadatku anuluje wstępną rezerwację.
4. Umowa - Potwierdzenie Rezerwacji stanowi wstępną umowę najmu lokalu, która wchodzi w życie po uregulowaniu w terminie zadatku na zasadach wskazanych w regulaminie.

III Płatność

1. Pozostałą część do zapłaty należy uiścić w dniu przyjazdu tj. zameldowania.
2. Właściciel po otrzymaniu całej wpłaty wypisze pokwitowanie, fakturę lub rachunek na wyraźne żądanie wynajmującego.
3. Koszty przelewów bankowych obciążają Gościa.

IV Kaucja

1. Właściciel posiadłości zastrzega sobie prawo do obciążenia konta Gościa w przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, dokonanych na terenie całej posiadłości w trakcie pobytu, lub za zgubienie kluczy.
2. Gość zostanie także obciążony jeżeli nie ureguluje do końca wszelkich należności lub będzie zakłócał porządek na terenie posiadłości w sposób wymagający wezwanie policji lub sił porządkowych.
3. Wynajmujący ma prawo do zawarcia pisemnej ugody co do zasad i sposobu usunięcia powstałych szkód.

V Anulowanie rezerwacji

1. Zmiany w dokonanej rezerwacji Gość powinien wykonać telefonicznie i potwierdzić pisemnie drogą elektroniczną.
2. Wynajmujący rozpatrzy zmiany i poinformuje Gościa drogą elektroniczną.
3. W przypadku anulowania rezerwacji Wynajmującemu nie przysługuje zwrot wpłacanego zadatku.
4. Wynajmujący w razie zdarzeń losowych, po udokumentowaniu zdarzenia powinien zwrócić się do Właściciela o ewentualny zwrot zadatku, to dobra wola Właściciela spowoduje wyregulowanie w/w sprawy.
5. Jeżeli Wynajmujący nie może zrealizować dokonanej rezerwacji powinien znaleźć osobę na swoją rezerwację.
6. Jeżeli okres pobytu zostanie skrócony przez Gościa, cena za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

VI Przyjazd

1. Gościa oczekujemy pierwszego dnia o umówionej godzinie, gdzie po spotkaniu z Właścicielem dokona przyjęcia wynajętego domu, mieszkania lub pokoju.
2. Gość zobowiązany jest do poszanowania mienia Właściciela i oddać wynajęty dom, mieszkanie lub pokój w takim stanie jak przyjął.
3.Opuszczenia wynajmowanego domu, mieszkania lub pokoju, Gość powinien dokonać w dniu wyjazdu do godziny 11:00.
4. Istnieje możliwość uzgodnienia z Właścicielem innej godziny wyjazdu.
5. W pierwszym dniu przyjazdu należy dokonać zameldowania i opłacenia pozostałej kwoty za wynajem na okres pobytu.
6. Opuszczając posiadłość w dniu wyjazdu, Gość musi rozliczyć się z Właścicielem co do pozostałych należności.

VII Zasady wynajmu

1. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie i zameldowanie na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.
2. Gość zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca pobytu, tj. zamykania drzwi, bram, furtek przy każdorazowym opuszczeniu miejsca pobytu i starannego przechowywania kluczy.
3. W czasie pobytu Gość jest tylko użytkownikiem posiadłości.
4. Gość ma możliwość zgłoszenia Właścicielowi wszelkich spraw związanych z pobytem oraz powstałych szkód i awarii.
5. Każdy Wynajmujący zobowiązany jest do poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętego porządku publicznego obowiązującego na terenie posiadłości.
6. Wcześniejszy wyjazd bez przekazania kwatery Właścicielowi może spowodować roszczenia Właściciela do Wynajmującego.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia samochodu lub innych rzeczy należących do Gościa.
8. Gość przy opuszczaniu posiadłości zobowiązany jest sprawdzić czy nie pozostała żadna rzecz do niego należąca, gdyż Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie.
9. Jeżeli powstaną szkody, Gość przed wyjazdem powinien je usunąć lub pokryć koszty ich usunięcia.
10. Gość zobowiązany jest do zwrócenia wynajmowanego domu, mieszkania, pokoju w stanie nie pogorszonym od dnia przyjęcia, a także do zwrócenia kluczy, pilotów przed opuszczeniem posiadłości.
11. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Pobytu zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

VIII Dane osobowe

1. Wszelkie dane osobowe Wynajmującego zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji umowy najmu. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Wynajmujący akceptuje warunki wynajmu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu zawarcia umowy wynajmu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
2.Wynajmujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych w celu ich aktualizacji.